நரகமும் சொர்க்கமும்
பெண்ணிடம் தான் அடங்கியுள்ளது.

- டென்னிசன்