நல்லவர்கள்
பிறருடைய செயலால் அழிவார்கள்;
கெட்டவர்கள்
தங்கள் செயலாலேயே அழிவார்கள்.

- டாக்டர் மு.வ.