நாம் விருந்துக்குப் போகும் போது
உடுத்த வேண்டிய மிகச் சிறந்த
உடைகளில் ஒன்று நகைச்சுவை.

- எமெர்சன்