கடவுள் துணிகளாகக் கொடுப்பதில்லை.
நூற்பதற்கு பஞ்சாகக் கொடுக்கிறார்.

-ஜெர்மானியப் பழமொழி