புதிதாகத் தோன்றும்
ஒவ்வொரு நெருக்கடியையும்
தட்டிக் கழிக்காமல் சந்திப்பதே
முதிர்ச்சியின் அறிகுறி.

- பிரிட்ஸ் குன்கெல்