இன்பம் பெரும்பாலும்
தேடும் இடத்தில்
கிடைப்பதில்லை.

- ஜான்சன்