மனிதனுக்கு துன்பமும் நோயும் இருக்கிறவரை
இறை நம்பிக்கையும் சோதிட நம்பிக்கையும் போகாது.

- விவேகானந்தர்