வாழ்க்கையின் ஆரம்ப காலத்தில் நமக்கு வேண்டியது நம்பிக்கை;
வாழ்க்கையின் இடைப்பட்ட காலத்தில் நமக்கு வேண்டியது நம்பிக்கை;
வாழ்க்கையின் இறுதிக் காலம் முழுதும் நமக்கு வேண்டியது நம்பிக்கை;

- டாக்டர் ஷில்லர்