கடமையை செய்பவனுக்கு கடமை இருந்து கொண்டே இருக்கும்;
கவலைப்படிகிறவனுக்கு கவலை இருந்து கொண்டே இருக்கும்.

- கண்ணதாசன்