ஒரு காரியத்தை ஏன் தவறாகச் செய்தோம்
என்று சொல்வதற்குப் பதில்
அதைச் சரியாகச் செய்து விடலாம்.

-இங்கர்சால்