கடமையை செய்பவனுக்கு
கடமை இருந்து கொண்டே இருக்கும்;
கவலைப்படிகிறவனுக்கு
கவலை இருந்து கொண்டே இருக்கும்.

- கண்ணதாசன்