உலாவ செல்லும் போது கூடவருவதற்கு
தனிமையைப் போன்ற சிறந்த தோழன் கிடைக்க மாட்டான்.

- தோசோ