தங்கத்தின் சுமையை தாங்க முடியாமல் முனகுபவன்
ரொட்டிக்காக அழுகிறான்.

- யாங்