உலாவ செல்லும் போது
கூட வருவதற்கு
தனிமையைப் போன்ற
சிறந்த தோழன் கிடைக்க மாட்டான்.

- தோசோ