உங்கள் கவலைகளை விளம்பரப் படுத்தி பயனில்லை. 
ஏனெனில் அவற்றை யாரும் வாங்க மாட்டார்கள்.

- லயன்