பையிலே பணம் இல்லாதவனுக்கு நாக்கிலே தேன் (இனிமையான வார்த்தை ) இருக்க வேண்டும்.

-வாத்தின்ஸ்