எந்தக் காரியத்தையும் உற்சாகத்தோடு செய்கிறவன் தன் நோக்கத்தை தவறுவது அபூர்வம்.

-வால்மீகி