வானத்தில் மாளிகை கட்டு தவறில்லை. 
ஆனால் தரையில் அஸ்திவாரம் போடு.

- ஓர் அறிஞர்