ஒருவன் மீனை உண்பதற்காக 
இறைவன் அவனைப் புறக்கணித்தால் 
அவன் இறைவனே இல்லை.

-சுவாமி விவேகானந்தர்