விறகில் தீ இருப்பதை உணர்ந்தவன் ஞானி. 
அதில் தீ மூட்டி உணவு சமைத்து சாப்பிட்டவன் விஞ்ஞானி.

-பகவான் இராமகிருஷ்ணர்