சில சமயம் முட்டாளாய் காட்சியளிப்பது அறிவுள்ள செயல்.

-தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்