பலத்தை பலவீனம் அடக்கி ஆளும் 
வினோதம் தான் காதல்.

-கபிலர்