எந்தக் கண்ணாடியும் 
ஒரு பெண் அழகில்லை என்று 
அவளுக்கு சொல்லியதில்லை.

-பிரான்ஸ் பழமொழி