உடைந்த கைகளை கொண்டு உழைக்கலாம்; 
உடைந்த உள்ளத்தை கொண்டு உழைக்க முடியாது.

- பாரசீக பழமொழி