பேசுபவனை கவனிக்காதே. பேச்சை கவனி. பேச்சின் நீளம் அதன் மதிப்பை குறைத்துவிடும்.

-ஹசரத் அலி