புறத்தில் உள்ள வறுமையை காட்டிலும் அகத்தில் உள்ள வறுமையே அபாயகரமானது.

- டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன்