கோபம் என்னும் கொடிய அமிலமானது 
அது எறியப்படும் இடத்தைவிட 
அதை வைத்துக்கொண்டிருக்கும் 
கரத்தையே பெரிதும் நாசப்படுத்திவிடும்.

- கிளாவுண்டல்