யோசிப்பதானால் ஆழமாக யோசியுங்கள். 
செயல்படுத்துவதானால் தீவிரமாக செயல்படுத்துங்கள். 
விட்டுக்கொடுப்பதானால் பெருந்தன்மையோடு விட்டுக்கொடுங்கள். 
எதிர்ப்பதானால் கடைசிவரை எதிர்த்துக் கொண்டிருங்கள்.

- எமெர்சன்