திருமணம் என்பது முற்றுகையிடப்பட்ட கோட்டை மாதிரி. 
வெளியே இருப்பவர்கள் உள்ளே செல்ல விரும்புகிறார்கள். 
உள்ளே இருப்பவர்கள் வெளியே செல்ல விரும்புகிறார்கள்.

- ஓர் அறிஞர்