அது அவரது தனிப்பட்ட கருத்து என ஒதுக்குகிறோம், 
ஆனால் உலகத்தில் எந்த சீர்திருத்தமும் 
முதலில் ஒரு தனிப்பட்ட நபரின் 
கருத்தாகத்தான் இருக்கும்.

- எமெர்சன்