துடைக்க முடியாதவற்றை தூசியாவது தட்டவேண்டும்.

- ஜெர்மானிய பழமொழி