உலகிற்கு 
அரசனாக இருக்க வேண்டுமானால் 
முதலில் உன் மனதுக்கு 
சேவகனாக இருக்கவேண்டும்


- அலெக்சாண்டர்