நாம் அனைவருக்கும் 
ஒரே மாதிரி திறமை 
இல்லாமல் இருக்கலாம் 
ஆனால் அனைவருக்கும் 
திறமையை வளர்த்துக்கொள்ள 
ஒரே மாதிரி வாய்ப்புகள் உள்ளன.

-டாக்டர் அப்துல் கலாம்