ஒருவன் பணத்தால் நாயை வாங்கிவிட முடியும், 
ஆனால் அன்பு ஒன்றினால்தான் 
அதன் வாலை ஆட்டி வைக்க முடியும்.

-ஷெர்லாக் ஹோம்ஸ்
\