இடைவிடாமல் சிந்திக்கவும், 
உறுதியாக நிற்கவும் 
தகுதியுடையவனாகவுள்ள எவனொருவனும் 
தன்னையறியாமலேயே மேதையாகிவிடுகிறான்.

- கதே