தவறு செய்யாத மனிதன் இல்லை, 
ஆனால் முட்டாள்கள் அதை 
பிடிவாதமாக பிடித்துக்கொண்டே 
இருப்பார்கள்.

-எமெர்சன்