மரம் ஓய்வை விரும்பினாலும் காற்று அதனை சும்மா விடாது.

-சீனப் பழமொழி