கல்வியின் பயன் எதையும் கோபப்படாமலும், 
தன்னம்பிக்கையை இழக்காமலும் 
 செவிசாய்க்கும் திறன்            

- ராபர்ட் பிராஸ்ட்