காலத்தில் செய்வதைத் தள்ளிப்போட வேண்டாம்.  
தாமதத்தால் தீய முடிவுகள் ஏற்படும்.

- ஷேக்ஸ்பியர்