நீ பேசும் வார்த்தைகளின் மீது 
உனக்குள் கட்டுப்பாடு இருக்க வேண்டும்     

- அரவிந்தர்