துன்பங்கள் அனுபவித்த
காலத்தை மறந்து விடு.
ஆனால் அது உனக்குக்
கற்பித்த பாடத்தை மறந்து விடாதே!

- பெஞ்சமின் பிராங்க்ளின்