பெட்டிப் பாம்பாக இருந்தால் அடக்கி  வைத்து கொல்லாமல் கொல்லுவர் ;
சீறும் பாம்பாக இருந்தால் ஒரே அடியில் கொன்று விடுவர்; அப்படி இருக்காதே.