பொய்க்கு கால்கள் இல்லை; சிறகுகள் உண்டு.

- ஜப்பான் பழமொழி