பலம் பொருந்திய நூறு கைகளைவிட ஒரு சிறந்த மூளையே சிறந்தது.

- எடிசன்