கோபத்தோடு எழுகிறவன் 
நட்டத்தோடு உட்காருவான். 

- பெரியார்