கல்யாணம் செய்துகொள்  ஓய்வு நேரத்தில் அதற்காக வருந்து.

-ஆங்கிலப் பழமொழி