எல்லோரும் சொல்கிறார்கள் எனபது பொய்யின் உடன்பிறந்த சகோதரன்.

- கதே