சதா தள்ளாடுவதை விட ஒருமுறை விழுந்து எழுவது நல்லது.

-சின்கவ்