வளர்ச்சி என்பது 
தவறிலிருந்து உண்மைக்கு செல்வதன்று,
தீமையில் இருந்து நன்மைக்குச் செல்வதுமன்று.

-சுவாமி விவேகானந்தர்