உலகில் இரண்டு பெண்களைத்தான் நல்லவர்கள் என்று சொல்லலாம்.
ஒருத்தி செத்துப் போனவள், இன்னொருத்தி காணாமல் போனவள்.

-ஜெர்மானியப் பழமொழி